Før du køber Victoza i Danmark uden recept, skal du vide, at det er et receptpligtigt (klasse A) liraglutid 3 ml lægemiddel, der tilhører den medicinske kategori af orale hypoglykæmiske lægemidler.

Hvad er brugen af Victoza?

 • Victoza ordineres til personer med type 2-diabetes mellitus, som ikke er blevet godt håndteret, ud over kost og motion.
 • når metforminadministration anses for uhensigtsmæssig på grund af intolerance eller kontraindikationer, som monoterapi
 • som supplement til anden diabetesmedicin.
 • for at få oplysninger om undersøgelsespopulationer, virkningen på blodsukkerstyring og kardiovaskulære hændelser samt resultater af kliniske forsøg.

DOSERING OG ADMINISTRATION

Victoza: hvordan bruges det? dosering og anvendelse

Dosering

Den indledende dosis af liraglutid er 0,6 mg pr. dag for at øge den gastrointestinale tolerance. Dosis bør øges til 1,2 mg efter mindst en uge. Det forventes, at nogle patienter kan have gavn af en forøgelse af dosis fra 1,2 mg til 1,8 mg, og afhængigt af det kliniske respons kan dosis øges til 1,8 mg for yderligere at forbedre den glykæmiske kontrol efter mindst en uge. Doser over 1,8 mg pr. dag anbefales ikke.

Victoza kan tilføjes til kontinuerlig metforminbehandling eller til en kombination af metformin og thiazolidindion. Dosis af metformin og thiazolidindion kan holdes konstant.

Victoza kan anvendes sammen med metformin og en sulfonylurinstof, kontinuerlig sulfonylurinstofbehandling, insulinbehandling eller begge dele. For at reducere risikoen for hypoglykæmi, når Victoza tilføjes til sulfanilurea- eller insulinbehandling, bør dosis af sulfanilurea eller insulin reduceres.

Selvkontrol af blodsukkeret er ikke nødvendig for at justere doseringen af Victoza. Selvkontrol af blodsukkeret kan dog være nødvendig, når man indleder behandling med Victoza i kombination med en sulfonylurinstof eller insulin for at ændre doseringen af sulfonylurinstof eller insulin.

Særlige befolkningsgrupper
 • patienter over 65 år
 • aldersspecifikke dosisjusteringer er ikke nødvendige.
 • forringelse af nyrefunktionen

For personer med let, moderat eller svær nedsat nyrefunktion er det ikke nødvendigt at justere doseringen. Victoza anbefales ikke til patienter med nyresygdom i slutstadiet, da der ikke foreligger klinisk erfaring med denne population.

Forværring af leverfunktionen

Hos personer med let eller moderat nedsat leverfunktion anbefales det ikke at ændre doseringen. Patienter med betydelig nedsat leverfunktion bør ikke købe Victoza uden recept i Danmark.

Pædiatriske patienter

Victozas virkning og sikkerhed hos børn og unge under 18 år er ikke blevet fastslået. Der er ingen data til rådighed.

Strategi for administration

Når du køber Victoza i Danmark online, må det ikke sprøjtes ind i musklen eller gives intravenøst.

Victoza injiceres subkutant i maven, låret eller overarmen en gang om dagen, uanset hvornår måltiderne spises. Der er ikke behov for at justere doseringen, sted og tidspunkt for injektion kan ændres. Men når det mest hensigtsmæssige tidspunkt på dagen er blevet fastlagt, er det bedst at indgive Victoza på eller i nærheden af dette tidspunkt.

OVERDOSAGE

Hvad skal du gøre, hvis du tager en overdosis Victoza?

I kliniske forsøg og efter markedsføringen er der dokumenteret overdoser på op til 40 gange den anbefalede vedligeholdelsesdosis (72 mg). Patienterne oplevede ofte alvorlig kvalme, opkastning og diarré. Ingen patienter rapporterede om alvorlig hypoglykæmi. Alle patienterne kom sig fuldt ud uden problemer.

Afhængigt af patientens kliniske tegn og symptomer skal der iværksættes passende understøttende behandling i tilfælde af overdosering.

AMNING OG TILDELING AF STØTTE

Kan gravide kvinder og ammende mødre bruge Victoza?

Graviditet

Der er ikke tilstrækkelige data om brugen af liraglutid til gravide kvinder. Reproduktionstoksicitet er blevet påvist i dyreforsøg. Mennesker kan være i fare, men det er ukendt.

Insulin bør anvendes under graviditet i stedet for liraglutid. Victoza skal afbrydes, hvis en patient ønsker at blive gravid eller hvis der opstår graviditet.

Amning

Det vides ikke, om liraglutid udskilles i modermælken. Liraglutid og metabolitter med en lignende strukturel forbindelse passerer ikke godt over i mælk ifølge dyreforsøg. Ikke-klinisk forskning i neonatale rotter har vist et behandlingsrelateret fald i neonatal vækst. På grund af den manglende ekspertise bør Victoza ikke tages under amning.

Fertilitet

Dyreforsøg har ikke vist nogen direkte negativ indvirkning på fertiliteten, bortset fra en beskeden reduktion i antallet af levende implantater.

BRUG AF MASKINER OG KØRSEL

Virkninger af Victoza på en person’s evne til at betjene maskiner og køre en bil

Victoza har ingen eller kun ringe effekt på evnen til at betjene maskiner og køre bil. Især når Victoza anvendes i kombination med et sulfanilurea eller insulin, bør patienterne rådes til at være forsigtige med at forebygge hypoglykæmi, når de kører bil eller betjener maskiner.

KONTRAINDIKATIONER

Hvornår må Victoza ikke indgives?

Overfølsomhed over for et af hjælpestofferne eller over for det aktive indholdsstof.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Hvad skal jeg vide, før jeg køber Victoza online i Danmark?

Patienter med type 1-diabetes bør ikke tage liraglutid, og det bør ikke anvendes til behandling af diabetisk ketoacidose.

Liraglutid er ikke en erstatning for insulin.

Liraglutid anbefales ikke til brug hos patienter med kongestiv hjertesvigt i NYHA-klasse IV, da der ikke er nogen erfaring i denne population.

Der er kun få kliniske erfaringer med personer med diabetisk gastroparese og inflammatorisk tarmsygdom. Brugen af liraglutid anbefales ikke til disse patienter, da det kan forårsage midlertidige gastrointestinale bivirkninger såsom kvalme, opkastning og diarré.

Akut pancreatitis

Brugen af GLP-1-receptoragonister er blevet forbundet med akut pancreatitis. Patienterne bør informeres om de definerende tegn på akut pancreatitis. Liraglutid i Danmark bør ikke genstartes, hvis der er diagnosticeret akut pancreatitis, men bør stoppes, hvis der er mistanke om pancreatitis.

sygdomme i skjoldbruskkirtlen

Kliniske undersøgelser har vist bivirkninger ved skjoldbruskkirtlen, herunder struma, især hos personer med eksisterende skjoldbruskkirteldysfunktion. Det er derfor tilrådeligt at anvende liraglutid med forsigtighed hos sådanne personer.

Hypoglykæmi

Hypoglykæmi kan være mere sandsynlig hos patienter, der bruger liraglutid i kombination med sulfanilurea eller insulin. Dosis af sulfanilurea eller insulin kan reduceres for at mindske risikoen for hypoglykæmi.

Dehydrering

Hos personer, der bruger liraglutid, er der rapporteret om dehydreringssymptomer, herunder nyresvigt og akut nyresvigt. Patienter, der behandles med liraglutid, skal informeres om den mulige risiko for dehydrering i tilfælde af gastrointestinale bivirkninger og skal sørge for at forhindre væsketab.

INTERAKTIONER

Hvilke lægemidler, stoffer eller fødevarer kan påvirke effektiviteten af Victoza?

Liraglutid havde et meget lavt potentiale for at deltage i cytokrom P450-relaterede farmakokinetiske og plasmaproteinbindende interaktioner in vitro med andre aktive lægemidler.

Den mindre effekt af liraglutid på mavetømning kan påvirke absorptionen af samtidig administrerede orale lægemidler. Da der ikke er nogen klinisk signifikant forsinkelse i absorptionen baseret på interaktionsundersøgelserne, er der ikke behov for at ændre doseringen. Næsten ingen personer, der bruger liraglutid i Danmark, har rapporteret mindst én episode af alvorlig diarré. Absorptionen af orale lægemidler, der anvendes samtidig, kan blive påvirket af diarré.

Cumarin-derivater såsom warfarin

Der er ikke foretaget nogen interaktionsundersøgelser. Det er ikke muligt at udelukke en klinisk signifikant interaktion med aktive lægemidler som warfarin, der har en lav opløselighed eller et lavt terapeutisk indeks. Ved initiering af liraglutidbehandling hos patienter, der tager warfarin eller andre coumarinderivater, skal hyppigere overvågning af INR (Internationalt normaliseret forhold) anbefales.

Paracetamol

Efter en enkelt dosis på 1000 mg liraglutid blev den samlede paracetamol-eksponering ikke påvirket. Den mediane tmax blev forsinket til 15 minutter, og Cmax for paracetamol faldt med 31 %. Det er ikke nødvendigt at justere doseringen, når paracetamol anvendes samtidig.

Atorvastatin

Efter en enkelt dosis på 40 mg atorvastatin ændrede liraglutid ikke den samlede atorvastatin-eksponering på en klinisk betydningsfuld måde. Der er derfor ikke behov for at justere dosis af atorvastatin, når det administreres sammen med liraglutid. Med liraglutid blev den mediane tmax forsinket med 1 til 3 timer, og Cmax for atorvastatin blev reduceret med 38 %.

Griseofulvin

Efter en enkelt dosis på 500 mg griseofulvin havde liraglutid ingen effekt på den mængde griseofulvin, der blev optaget. Median tmax forblev uændret, mens Cmax for griseofulvin steg med 37 %.. Der er ikke behov for at korrigere dosis af griseofulvin eller andre stoffer med lav opløselighed og høj permeabilitet.

Digoxin

I kombination med liraglutid resulterede en enkelt dosis digoxin på 1 mg i en reduktion på 16 % af AUC og 31 % af Cmax. Den mediane tmax for digoxin blev forsinket fra 1 time til 1,5 time. Disse resultater tyder på, at der ikke er behov for at justere doseringen af digoxin.

Lisinopril

Lisinopril AUC blev reduceret med 15 % og Cmax med 27 % med en enkelt dosis på 20 mg liraglutid. Med liraglutid steg den mediane tmax for lisinopril fra 6 til 8 timer. Disse resultater tyder på, at der ikke er behov for at ændre doseringen af lisinopril.

Brug af orale præventionsmidler

Efter en enkelt dosis af et oralt præventionsmiddel nedsatte køb Victoza i Danmark online Cmax af ethinylestradiol og levonorgestrel med henholdsvis 12 % og 13 %. Liraglutid resulterede i en 1,5 times forsinkelse i Tmax for begge lægemidler. Eksponering for levonorgestrel eller ethinylestradiol viste generelt ingen klinisk signifikant effekt. Når liraglutid administreres samtidig, forventes der derfor ingen ændring i den præventive effekt.

Insulin

Da en enkelt dosis på 0,5 U/kg insulin detemir og 1,8 mg liraglutid blev administreret ved steady state til personer med type 2-diabetes, blev der ikke fundet nogen farmakokinetiske eller farmakodynamiske interaktioner mellem de to lægemidler.

INDIKATOR FOR AKTIVITET

Der er 6 milligram liraglutid i 1 ml opløsning. En præ-fyldt pen indeholder 3 ml væske med 18 milligram liraglutid.

*En human analog af glucagonlignende peptid-1 (GLP-1), der er skabt ved hjælp af Saccharomyces cerevisiae og rekombinant DNA-teknologi.

UDDANNELSER

 • Natriumphosphatdihydrat
 • Polyethylenglycol
 • Phenol
 • For injicerbare præparater: Vand

OPBEVARING OG UDLØBSDATO

 • Varighed : 12 måneder
 • Hold dig kølig (2 til 8 grader Celsius). Undgå at fryse.
 • Må ikke opbevares i fryseafdelingen.
 • Efter første brug opbevares ved 30 °C eller derunder (mellem 2 og 8 °C).
 • Undgå at fryse.
 • For at undgå lysskader skal du lade pennens hætte sidde på.

BEHOLDERENS ART OG INDHOLD

I en præ-fyldt multi-dosispen til engangsbrug af polyolefin og polyacetal er der en 3 ml opløsning i en patron (type 1 glas) med et stempel (bromobutyl) og en gummibelagt plade (bromobutyl/polyisopren).

 • Hver pen har en kapacitet på 3 ml opløsning, hvilket svarer til 30 doser på 0,6 mg, 15 doser på 1,2 mg eller 10 doser på 1,8 mg.
 • Forudfyldte pennesæt med 1, 2, 3, 5 eller 10 kuglepenne.
 • Det er ikke alle pakker, der kan sælges.

Skriv et svar

Please sing in to post your comment or singup if you don't have account.