Hvad er formålet med Rybelsus? Hvorfor bruges den?

Ud over kost og motion anbefales det at købe Rybelsus i Danmark til behandling af personer med type 2-diabetes mellitus, der ikke er godt styret, for at forbedre blodsukkerkontrollen:

  • når metforminadministration anses for utilstrækkelig på grund af intolerance eller kontraindikationer, som monoterapi
  • i kombination med andre lægemidler til behandling af diabetes.
  • En gennemgang af litteraturen om sammenhænge, virkninger på glykæmisk kontrol, kardiovaskulære hændelser og undersøgelsesdemografiske data i kliniske forsøg.

DOSERING OG ADMINISTRATION

Dosering og administration af Rybelsus

Dosering

Den indledende dosis af semaglutid er 3 mg en gang dagligt i en måned. Dosis bør øges til et vedligeholdelsesniveau på 7 mg en gang dagligt efter en måned. For yderligere at forbedre den glykæmiske kontrol kan dosis øges til en vedligeholdelsesdosis på 14 mg en gang dagligt efter mindst en måned med en dosis på 7 mg en gang dagligt.

Semaglutid bør tages i doser, der ikke overstiger 14 mg dagligt. Det er ikke tilrådeligt at tage to 7 mg tabletter for at opnå samme effekt som en 14 mg dosis, da dette ikke er blevet undersøgt.

Metformin, en hæmmer af natrium-glukose cotransporter type 2 (iSGLT2), en thiazolidinedion eller alle disse lægemidler kan fortsætte, når semaglutid tilføjes til kosten.

For at reducere risikoen for hypoglykæmi, når semaglutid kombineres med et sulfanilurea eller insulin, dosis af sulfanilurea eller insulin kan nedsættes.

Dosisjustering af semaglutid kræver ikke selvkontrol af blodsukkeret.

Når semaglutid indledes og insulindosis reduceres, er det vigtigt at foretage selvkontrol af blodglukose for at justere doserne af sulfanilurea og insulin. Det er tilrådeligt at reducere insulindosis gradvist.

Dosis ikke taget

Der skal ses bort fra en glemt dosis, og den næste dosis skal tages den følgende dag.

Særlige befolkningsgrupper

Ældre mennesker

Der er ikke behov for aldersrelaterede dosisjusteringer. Der er ikke megen erfaring med behandling af personer over 75 år.

Forværring af nyrefunktionen

Hos personer med let, moderat eller svær nedsat nyrefunktion er det ikke nødvendigt at ændre dosis. Der er kun begrænset erfaring med semaglutid hos personer med svært nedsat nyrefunktion. Patienter med nyresygdom i slutstadiet bør ikke bruge semaglutid.

Forværring af leverfunktionen

Patienter med dårlig leverfunktion kræver ingen dosisjustering. Semaglutid er ikke blevet anvendt i stor udstrækning til patienter med svær leverinsufficiens. Der bør udvises forsigtighed ved indgift af semaglutid til sådanne patienter.

Pædiatriske patienter

Vær forsigtig, før du køber Rybelsus i Danmark uden recept, da det ikke er blevet vist at være sikkert eller effektivt til børn eller unge under 18 år. Der er ingen data til rådighed.

Strategi for administration

  • Rybelsus er en tablet, der skal tages oralt en gang om dagen.
  • På ethvert tidspunkt af dagen skal denne medicin tages på tom mave.
  • Det skal tages i sin helhed, efterfulgt af et glas vand (op til et halvt glas vand svarende til 120 ml). Det vides ikke, om deling, knusning eller tygning af tabletterne vil påvirke absorptionen af semaglutid.
  • Patienterne skal vente mindst 30 minutter, før de spiser, drikker eller tager anden oral medicin. Absorptionen af semaglutid reduceres, hvis patienterne venter mindre end 30 minutter.

OVERDOSAGE

Hvad skal du gøre, hvis du tager for meget semaglutid?

I kliniske undersøgelser kan overdosering af semaglutid være forbundet med fordøjelsesproblemer. Afhængigt af patientens symptomer og kliniske indikationer skal der iværksættes passende understøttende behandling i tilfælde af overdosering. Da semaglutid har en lang halveringstid på ca. en uge, kan det være nødvendigt med en længerevarende vurdering og behandling af symptomerne. Der findes ingen specifik modgift mod overdosering af semaglutid.

GYNÆKOLOGI OG AMNING

Kan du købe Rybelsus i Danmark online, hvis du ammer eller er gravid?

De, der er gravide

Gravide kvinder rådes til at anvende prævention under behandling med semaglutid.

Graviditet

Reproduktionstoksicitet er blevet påvist i dyreforsøg. Der er begrænsede data om brugen af semaglutid til gravide kvinder. Derfor bør semaglutid ikke anvendes under graviditet. Semaglutid skal seponeres, hvis en patient ønsker at blive gravid, eller hvis der opstår graviditet. Semaglutid bør afbrydes mindst to måneder før et ønske om at blive gravid på grund af dets forlængede halveringstid.

Amning

Semaglutid, natriumsalcaprozat og/eller dets metabolitter er blevet udskilt i modermælken fra ammende rotter. Rybelsus bør ikke anvendes under amning, da risikoen for et ammende spædbarn ikke kan udelukkes fuldstændigt.

Fertilitet

Virkningen af semaglutid på den menneskelige fertilitet er uklar. Hos rotter havde semaglutid ingen effekt på hanernes fertilitet. Ved niveauer relateret til moderens vægttab viste hunrotter en forøgelse af brunstvarigheden og et beskedent fald i antallet af æglægninger.

BRUG AF MASKINER OG KØRSEL

Virkninger af Rybelsus på evnen til at betjene maskiner og køre bil

Evnen til at betjene maskiner og køre bil påvirkes ikke eller kun minimalt af semaglutid. Patienterne bør rådes til at træffe passende foranstaltninger for at forebygge hypoglykæmi ved betjening af maskiner og bilkørsel, når de administreres i kombination med sulfanilurea eller insulin.

KONTRAINDIKATIONER

Hvornår er det ikke tilladt at bruge Rybelsus?

overfølsomhed over for et af hjælpestofferne eller over for det aktive stof.

FORSIGTIGHEDSREGLER OG ADVARSLER VED BRUG

Hvad skal jeg vide, før jeg køber Rybelsus i Danmark uden recept?

Sporbarhed

Navnet og batchnummeret på det indtagne lægemiddel skal dokumenteres nøjagtigt for at øge sporbarheden af biologiske lægemidler.

Generelt

Semaglutid bør ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes mellitus eller diabetisk ketoacidose. Ved påbegyndelse af behandling med en GLP-1-receptoragonist er diabetisk ketoacidose blevet dokumenteret hos insulinafhængige personer, der har gennemgået hurtig udtrapning eller dosisreduktion.

Ifølge New York Heart Association (NYHA) er der ingen erfaring med behandling af personer med hjerteinsufficiens i klasse IV, semaglutid anbefales derfor ikke til disse patienter.

Patienter, der har gennemgået bariatrisk kirurgi, har ikke haft nogen erfaring med semaglutid.

Indvirkning på fordøjelsessystemet

Brugen af GLP-1-receptoragonister kan være ledsaget af gastrointestinale bivirkninger, der kan føre til dehydrering og i sjældne tilfælde til nedsat nyrefunktion. Den mulige risiko for dehydrering i forbindelse med gastrointestinale bivirkninger bør diskuteres med patienter, der tager semaglutid, og de bør træffe foranstaltninger for at forhindre væsketab.

Akut pancreatitis

Brugen af GLP-1-receptoragonister er blevet forbundet med akut pancreatitis. De almindelige tegn på akut pancreatitis bør forklares til patienterne. Hvis der er mistanke om pancreatitis, bør semaglutid afbrydes, og hvis det er bevist, bør semaglutidbehandlingen ikke genoptages. Patienter med en klinisk historie af pancreatitis bør behandles med forsigtighed.

Hypoglykæmi

Patienter, der bruger semaglutid sammen med et sulfanilurea eller insulin, kan have øget risiko for at udvikle hypoglykæmi. Ved påbegyndelse af semaglutidbehandling kan dosis af sulfanilurea eller insulin nedsættes for at reducere risikoen for hypoglykæmi.

Diabetisk retinopati

Patienter med diabetisk retinopati, der behandles med insulin plus subkutan semaglutid (s.c.), har vist sig at have en øget risiko for at udvikle komplikationer af diabetisk retinopati. For oral semaglutid er denne risiko ikke ubetydelig. Der skal udvises forsigtighed ved indgivelse af semaglutid til personer med diabetisk retinopati.

Disse patienter bør overvåges nøje og behandles i overensstemmelse med de lægelige anbefalinger. Selv om den forbigående forværring af diabetisk retinopati er blevet knyttet til den hurtige forbedring af den glykæmiske kontrol, kan andre processer ikke helt udelukkes. Risikoen for diabetisk retinopati falder med langvarig glykæmisk kontrol.

Reaktion på behandling

For at opnå de bedste resultater med semaglutid skal du følge den foreslåede doseringsplan. Lægen skal være opmærksom på, at den absolutte biotilgængelighed af semaglutid er lav, og at eksponeringen for semaglutid kan være meget lav. (2-4% af patienterne)Dette gælder især, hvis responset på semaglutidbehandling er mindre end forventet.

Natriumindhold

Saltindholdet i dette lægemiddel er 23 mg pr. tablet, hvilket er 1 % af det af WHO anbefalede daglige natriumindtag på 2 g for en voksen.

INTERAKTIONER

Hvilke lægemidler, stoffer eller fødevarer kan forstyrre virkningerne af Rybelsus?

Semaglutid forsinker tømningen af maven, hvilket kan påvirke absorptionen af anden oral medicin.

Virkninger af semaglutid på andre lægemidler

Thyroxin

Efter en enkelt dosis levothyroxin steg den samlede eksponering (AUC) af thyroxin (justeret for endogene niveauer) med 33 %. Den højest mulige eksponering (Cmax) forblev konstant. Ved samtidig indgivelse af semaglutid og levothyroxin til patienter bør overvågning af skjoldbruskkirtelparametre overvejes.

Warfarin

Efter en enkelt dosis warfarin havde semaglutid ikke indflydelse på AUC eller Cmax af R-warfarin eller S-warfarin, og det havde ikke en klinisk signifikant indvirkning på de farmakodynamiske virkninger af warfarin som bestemt af det internationale normaliserede forhold (INR). Når man indleder semaglutidbehandling hos patienter, der er på warfarin eller andre kumarinderivater, anbefales det dog at foretage regelmæssig overvågning af INR.

Rosuvastatin

AUC for rosuvastatin steg med 41 %. [IC 90% : 24, 60] når der også blev givet semaglutid. Rosuvastatin har et bredt terapeutisk interval, så graden af variation i eksponeringen anses ikke for klinisk signifikant.

Orale præventionsmidler, furosemid, metformin og digoxin

Under sideløbende behandling med semaglutid blev der ikke observeret klinisk signifikante ændringer i AUC eller Cmax af digoxin, orale præventionsmidler (indeholdende ethinylestradiol og levonorgestrel), metformin eller furosemid.

Medicinske produkter med ekstremt lav biotilgængelighed (F: 1 %) er ikke blevet undersøgt for interaktioner.

Virkninger af andre lægemidler på semaglutid

Omeprazol

Der blev ikke observeret klinisk signifikante ændringer i semaglutid AUC eller Cmax, når omeprazol blev taget samtidig.

AUC og Cmax for semaglutid blev reduceret med henholdsvis 34 % og 32 % i en undersøgelse af farmakokinetikken af semaglutid, der blev administreret sammen med fem forskellige tabletter. Dette viser, at absorptionen af semaglutid under samtidig administration påvirkes af tilstedeværelsen af mange tabletter i mavesækken. Patienterne skal vente 30 minutter, før de tager anden oral medicin efter at have modtaget semaglutid.

Hvad er prisen på Rybelsus i Danmark?

  • For 1 æske med 30 Rybelsus tabletter er prisen : 1.048,48 kr.
  • For 1 æske med 90 Rybelsus tabletter er prisen : 2.629,78 kr.

Skriv et svar

Please sing in to post your comment or singup if you don't have account.