Vil du gerne købe Ozempic i Danmark uden recept? Ozempic er en injicerbar opløsning i en patron. Det er et receptpligtigt lægemiddel (klasse A) baseret på semaglutid og tilhører den terapeutiske underklasse af hypoglykæmiske lægemidler, dvs. 1 præ-fyldt pen på 1,5 ml + 4 nåle.

Hvad er formålet med Ozempic? Hvorfor bruges den?

Ud over kost og motion er Ozempic godkendt til behandling af personer med type 2-diabetes mellitus, der ikke er godt styret.

 • når metforminadministration anses for uhensigtsmæssig på grund af intolerance eller kontraindikationer, som monoterapi
 • som supplement til anden diabetesmedicin.
 • for at få oplysninger om undersøgelsespopulationer, virkningen på blodsukkerstyring og kardiovaskulære hændelser samt resultater af kliniske forsøg.

DOSERING OG ADMINISTRATION

Hvordan bruger man Ozempic efter at have købt det i Danmark? Dosering og administration

Dosering

Den indledende dosis af semaglutid er 0,25 mg administreret en gang om ugen. Dosis bør øges til 0,5 mg en gang ugentligt efter 4 uger. For yderligere at forbedre den glykæmiske kontrol kan dosis øges til 1 mg en gang ugentligt efter mindst 4 uger med 0,5 mg en gang ugentligt.

Semaglutid 0,25 mg er ikke en vedligeholdelsesdosis. Doser på over 1 mg om ugen anbefales ikke.

Doseringen af metformin og/eller thiazolidinedion kan opretholdes, når Ozempic tilføjes til kontinuerlig behandling med metformin og/eller thiazolidinedion.

For at reducere risikoen for hypoglykæmi, når Ozempic tilføjes til kontinuerlig behandling med sulfonylurea eller insulin, bør doseringen af sulfonylurea eller insulin reduceres.

Selvkontrol af blodsukkeret er ikke nødvendig for at ændre doseringen af Ozempic. Selvkontrol af blodsukkeret kan dog være nødvendig, når man indleder behandling med Ozempic i kombination med en sulfonylurinstof eller insulin for at justere doseringen af lægemidlet og reducere risikoen for hypoglykæmi.

Dosering ikke overholdt

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage den så hurtigt som muligt og senest fem dage efter, at den skulle have været taget. Den glemte dosis bør ikke gives, hvis der er gået mere end 5 dage, men den næste dosis bør gives den dag, den skulle have været givet. Under alle omstændigheder kan patienterne derefter fortsætte deres normale doseringsskema én gang om ugen.

Særlige befolkningsgrupper

Ældre mennesker

Aldersrelateret dosisjustering er ikke nødvendig. Der er ikke megen erfaring med behandling af personer over 75 år.

Forværring af nyrefunktionen

Hos personer med let, moderat eller svær nedsat nyrefunktion er det ikke nødvendigt at justere doseringen. Der er kun begrænset erfaring med semaglutid hos patienter med svært nedsat nyrefunktion. Patienter med nyresygdom i slutstadiet bør ikke bruge semaglutid.

Forværring af leverfunktionen

For personer med nedsat leverfunktion er det ikke nødvendigt at justere doseringen. Semaglutid er ikke blevet anvendt i stor udstrækning til personer med alvorlig leverinsufficiens. Der bør udvises forsigtighed ved indgivelse af semaglutid til sådanne personer.

Pædiatriske patienter

Effekten og sikkerheden af semaglutid hos børn og unge under 18 år er endnu ikke blevet påvist. Der er ingen data til rådighed.

Strategi for administration

Uafhængigt af måltider skal Ozempic efter køb af Ozempic i Danmark uden recept administreres en gang om ugen på et hvilket som helst tidspunkt af dagen.

Subkutan injektion af Ozempic gives i overarmen, låret eller maven. Injektionsstedet kan ændres, uden at det er nødvendigt at justere doseringen. Intramuskulær eller intravenøs indgift af Ozempic anbefales ikke.

Om nødvendigt kan dagen for den ugentlige administration ændres, forudsat at der er mindst 3 dage (mere end 72 timer) mellem doserne. Når der er fastsat en ny doseringsdag, skal doseringen fortsætte en gang om ugen.

KONTRAINDIKATIONER

Hvornår må Ozempic ikke anvendes?

Overfølsomhed over for et af hjælpestofferne eller det aktive stof.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Hvad skal jeg vide, før jeg køber Ozempic i Danmark uden recept?

Semaglutid bør ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes, og det bør ikke anvendes til behandling af diabetisk ketoacidose. Semaglutid erstatter ikke insulin.

Semaglutid anbefales ikke til patienter med kongestiv hjertesvigt i NYHA-klasse IV, da der ikke er nogen erfaring i denne population.

Indvirkning på fordøjelsessystemet

Brugen af GLP-1-receptoragonister har været forbundet med gastrointestinale bivirkninger. Da kvalme, opkastning og diarré kan føre til dehydrering, hvilket igen kan føre til nedsat nyrefunktion, skal der tages hensyn hertil ved behandling af patienter med nedsat nyrefunktion.

Akut pancreatitis

Brugen af GLP-1-receptoragonister er blevet forbundet med akut pancreatitis. De typiske symptomer på akut pancreatitis bør forklares til patienterne. Hvis akut pancreatitis er verificeret, bør semaglutid i Danmark ikke genstartes, det bør stoppes, hvis der er mistanke om pancreatitis. Patienter med en klinisk historie af pancreatitis bør behandles med forsigtighed.

Hypoglykæmi

Patienter, der bruger semaglutid i kombination med et sulfanilurea eller insulin, kan have øget risiko for at udvikle hypoglykæmi. Ved påbegyndelse af behandling med semaglutid kan dosis af sulfanilurea eller insulin nedsættes for at reducere risikoen for hypoglykæmi.

Diabetisk retinopati

Hos patienter med diabetisk retinopati, der behandles med insulin og semaglutid, er der påvist en øget risiko for sygdomsrelaterede komplikationer. Da semaglutid blev administreret i Danmark til personer med diabetisk retinopati, der blev behandlet med insulin, Der bør udvises forsigtighed. Disse patienter bør overvåges nøje og behandles i overensstemmelse med de lægelige anbefalinger. Forbigående forværring af diabetisk retinopati er blevet forbundet med en hurtig forbedring af den glykæmiske kontrol, selv om andre processer ikke kan udelukkes.

Natriumindhold

Dette lægemiddel er stort set “natriumfrit”, da hver dosis kun indeholder 23 mg eller mindre end 1 mmol natrium.

INTERAKTIONER

Hvilke receptpligtige lægemidler, håndkøbslægemidler eller fødevarer kan interagere med Ozempic?

Semaglutid forsinker tømningen af maven og kan forsinke den hastighed, hvormed oral medicin, der tages samtidig, absorberes. Patienter, der tager oral medicin, som kræver hurtig gastrointestinal absorption, bør tage semaglutid med forsigtighed.

Paracetamol

Ved hjælp af farmakokinetikken af paracetamol i en rutinemæssig måltidstest blev det vist, at semaglutid nedsætter mavetømningshastigheden. Efter samtidig brug af 1 mg semaglutid faldt AUC0-60 min og Cmax af paracetamol med henholdsvis 27 % og 23 %. Den samlede paracetamol-eksponering (AUC0-5h) forblev uændret. Når det administreres sammen med semaglutid, er det ikke nødvendigt at justere doseringen af paracetamol.

Brug af orale præventionsmidler

Semaglutid ændrede ikke den samlede eksponering for ethinylestradiol og levonorgestrel på en klinisk betydningsfuld måde, når et kombineret oralt præventionsmiddel (0,03 mg ethinylestradiol/0,15 mg levonorgestrel) blev administreret sammen med semaglutid;ethinylestradiol/0,15 mg levonorgestrel) blev administreret sammen med semaglutid, forventes det ikke at mindske virkningen af orale præventionsmidler. Steady-state eksponeringen for levonorgestrel steg med 20 %, mens eksponeringen for ethinylestradiol ikke blev påvirket. Alle forbindelser havde den samme Cmax.

Atorvastatin

Efter en enkelt dosis atorvastatin havde semaglutid ingen effekt på den samlede atorvastatin-eksponering (40 mg). Cmax for atorvastatin faldt med 38 %. Dette fald blev ikke vurderet til at være klinisk betydningsfuldt.

Digoxin

Efter en enkelt dosis digoxin havde semaglutid ingen effekt på den samlede eksponering eller Cmax af digoxin (0,5 mg).

Metformin

Efter indgivelse af 500 mg metformin to gange dagligt i 3,5 dage havde semaglutid ingen effekt på den samlede eksponering eller Cmax af lægemidlet.

Warfarin

Efter en enkelt dosis warfarin på 25 mg havde semaglutid ingen effekt på den samlede eksponering eller Cmax af R-warfarin og S-warfarin, og det havde heller ingen indflydelse på de farmakodynamiske virkninger af warfarin som bestemt af det internationale normaliserede forhold (INR). Ved indledning af semaglutidbehandling hos patienter, der modtager warfarin eller andre coumarinderivater, anbefales det dog at foretage regelmæssig overvågning af INR.

OVERDOSAGE

Hvad skal du gøre, hvis du tager en overdosis af Ozempic?

Klinisk forskning har vist overdoser på op til 4 mg i en enkelt dosis og op til 4 mg ugentligt. Kvalme var den hyppigst rapporterede bivirkning. Alle patienterne kom sig fuldt ud uden problemer.

Der findes ingen specifik modgift mod overdosering af semaglutid. I tilfælde af overdosering skal der iværksættes passende understøttende behandling baseret på patientens symptomer og kliniske indikationer. Da semaglutid har en lang halveringstid på ca. 1 uge, kan det være vigtigt at overvåge og behandle disse symptomer i en længerevarende periode.

AMNING OG TILDELING AF STØTTE

Kan du købe Ozempic i Danmark, hvis du ammer eller er gravid?

De, der er gravide

Når du bruger semaglutid, anbefales det kvinder i den fødedygtige alder at bruge prævention.

Graviditet

Reproduktionstoksicitet er blevet påvist i dyreforsøg. Der er begrænsede data om brugen af semaglutid til gravide kvinder. Derfor bør semaglutid ikke anvendes under graviditet. Semaglutid skal seponeres, hvis en patient ønsker at blive gravid, eller hvis der opstår graviditet. Semaglutid bør afbrydes mindst to måneder før et ønske om at blive gravid på grund af dets forlængede halveringstid.

Amning

Semaglutid er blevet vist at blive udskilt i modermælken fra lakterende rotter. Semaglutid bør ikke tages under amning, da risikoen for et ammende spædbarn ikke kan udelukkes helt.

Fertilitet

Virkningen af semaglutid på den menneskelige fertilitet er uklar. Hos rotter havde semaglutid ingen effekt på hanernes fertilitet. Ved niveauer relateret til moderens vægttab viste hunrotter en forøgelse af brunstvarigheden og et beskedent fald i antallet af æglægninger.

BRUG AF MASKINER OG KØRSEL

Virkninger af Ozempic på en person’s evne til at betjene maskiner og køre bil

Evnen til at betjene maskiner eller køre bil påvirkes ikke eller kun lidt af semaglutid. Patienterne bør rådes til at træffe passende foranstaltninger for at forebygge hypoglykæmi ved betjening af maskiner og bilkørsel, når de administreres i kombination med sulfanilurea eller insulin.

AKTIVITETSINDIKATOR

Opløsning til injektion til ozempic 0,25 mg.

Semaglutid* svarer til 1,34 milligram pr. ml opløsning. 2 mg semaglutid* er indeholdt i 1,5 ml opløsning i hver præ-fyldt pen. Hver dosis består af 0,19 ml opløsning, der indeholder 0,25 mg semaglutid.

Opløsning til injektion til 0,5 mg semaglutid*.

Mængden af semaglutid* er 1,34 milligram pr. ml opløsning. 2 mg semaglutid* er indeholdt i 1,5 ml opløsning i hver præ-fyldt pen. Hver dosis består af 0,37 ml opløsning, der indeholder 0,5 mg semaglutid.

Ozempic injicerbar opløsning, 1 mg.

Semaglutid* er 1,34 milligram pr. ml opløsning. I 3,0 ml opløsning indeholder en præ-fyldt pen 4 mg semaglutid*. Hver dosis indeholder 0,74 ml opløsning indeholdende 1 mg semaglutid.

*En analog af humant glucagonlignende peptid-1 (GLP-1) fremstillet fra Saccharomyces cerevisiae-celler ved rekombinant DNA-teknologi.

UDDANNELSER

 • Natriumphosphatdihydrat
 • Polyethylenglycol
 • Phenol
 • Saltsyre (til justering af pH)
 • Natriumhydroxid (til justering af pH)
 • For injicerbare præparater: Vand

OPBEVARING OG UDLØBSDATO

 • Varighed : 36 måneder
 • Opbevares i køleskab (2°C til 8°C) før første brug. Må ikke efterlades i vejen for køleudstyr.
 • Ozempic bør ikke fryses, og hvis det er blevet frosset, bør det ikke anvendes.
 • For at beskytte medicinen mod lys skal du holde hætten på pennen for at beskytte den mod lys.

BEHOLDERENS ART OG INDHOLD

En glaspatron på 1,5 ml eller 3 ml (type I-glas) med et stempel af gummi (chlorobutyl) i den ene ende og en lukkehætte af aluminium med en lamineret gummiplade (bromobutyl/polysopren) i den anden ende. En præ-fyldt engangspen fremstillet af polypropylen, polyoxymethylen, polycarbonat og acrylonitrilbutadienstyren indeholder hele patronen.

Hvad er prisen på Ozempic i Danmark?

 • For 1 Ozempic pen er prisen: 1.048,48 kr.
 • For 2 kuglepenne fra Ozempic er prisen: 1.844,35 kr.
 • For 3 kuglepenne fra Ozempic er prisen: 2.629,78 kr.
 • For 4 kuglepenne fra Ozempic er prisen: 3.444,27 kr.
 • For 5 kuglepenne fra Ozempic, er prisen: 3.866,79 kr. ( Du sparer 1.480 kr. )

Skriv et svar

Please sing in to post your comment or singup if you don't have account.